Stadgar

Stadgar för Destination Glada Hudik

§ 1 Namn
Föreningens namn är Destination Glada Hudik. Föreningen är en ideell förening.

§ 2 Organ
Föreningens organ är föreningsstämma, styrelse, revisor och valberedning.

§ 3 Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde omfattar det geografiska området Hudiksvalls kommun samt områden och verksamheter utanför Hudiksvalls kommun som vill ingå i destinationen.

§ 4 Säte
Styrelsen har sitt säte i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

§ 5 Syfte Destination Glada Hudik är en ideell förening med syfte att utveckla besöksnäringen i Hudiksvalls kommun samt att utveckla samarbete med andra intressenter i och utanför kommunen.

§ 6 Verksamhet
Föreningen bedriver verksamhet genom medlemmarnas engagemang och aktiva medverkan.
Föreningen kan äga, helt eller delvis, ett eller flera företag för att driva verksamhet.
Föreningen äger rätt att förmedla erhållna anslag och projektfinansiering till projekt och verksamheter, som drivs i hel- eller delägt företag.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende.

§ 7 Medlemskap
Medlem kan juridisk eller fysisk person bli, som ansluter sig till föreningen och dess stadgar, blir godkänd som medlem av styrelsen och betalar av föreningsstämman fastställd medlemsavgift och eventuell serviceavgift.

Föreningen kan, utöver medlemsavgift, ha serviceavgift.
Medlem, som inte följer stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen med två tredjedels majoritet. Styrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg skriftligen ha underrättat berörd medlem och givit denna möjlighet att gå i svaromål. Uteslutningsbeslut kan överklagas till föreningsstämma, som kan upphäva uteslutningen med enkel majoritet. Medlemsavgift eller serviceavgift återbetalas inte till utesluten medlem.

§ 8 Föreningsstämma
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Ordinarie föreningsstämma hålls före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Extra föreningsstämma för visst angivet ärende ska hållas, då styrelsen eller revisor eller en femtedel av medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma ska hållas inom fyrtio dagar från det att styrelse, revisor eller medlemmar så begärt. Minst trettio dagar måste passera mellan ordinarie föreningsstämma och extra föreningsstämma.

Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Omröstning sker öppet. Sluten omröstning ska tillämpas i personval om någon så begär. Vid lika röstetal gäller den mening mötesordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Rösträtt på föreningsstämma har medlem, som före föreningsstämman erlagt medlemsavgift och eventuell serviceavgift. Röstning med fullmakt är inte tillåten, dock får ombud för medlem som är juridisk person rösta med skriftlig fullmakt för en frånvarande medlem.

Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på föreningsstämma har medlem, styrelse, revisor, valberedning och till styrelsen ständigt adjungerad person.

Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma ska utfärdas av styrelsen senast trettio dagar i förväg.

Medlemmar, styrelse, revisorer, valberedning och till styrelsen ständigt adjungerade personer ska kallas genom fysiskt brev eller elektroniskt meddelande. Föredragningslistan ska finnas tillgänglig för medlemmar, styrelse, revisorer, valberedning och till styrelsen ständigt adjungerade personer senast fjorton dagar före föreningsstämman. Föredragningslistan ska uppta de ärenden som föreningsstämman har att behandla. Stämman får inte fatta beslut i andra ärenden än sådana som finns på denna föredragningslista. Samtliga handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmar, styrelse, revisorer, valberedning och till styrelsen ständigt adjungerade personer senast sju dagar före föreningsstämman.
Motionsrätt till föreningsstämma har medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast tjugoen dagar före ordinarie föreningsstämma och senast tio dagar före extra föreningsstämma. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över inkommen motion.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämmofunktionärer
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Protokolljusterare och rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Föreningsstämmans stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Övergripande föredragning av
a. Verksamhet och ekonomi i av föreningen hel- eller delägt företag
b. Verksamhet och ekonomi i projekt som föreningen äger eller medverkar i
9. Beslut om
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
10. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter
11. Medlemsavgift för nästa verksamhetsår
12. Eventuell serviceavgift för nästa verksamhetsår
13. Arvode till styrelsens ledamöter och ersättare samt revisorer och valberedningen för innevarande verksamhetsår
14. Ägardirektiv till av föreningen hel- eller delägt företag
15. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
16. Val av ordförande
17. Val av ledamöter i styrelsen
18. Val av ersättare i styrelsen
19. Val av representanter för föreningen på bolagsstämma/bolagsstämmor eller motsvarande i av föreningen hel- eller delägt företag
20. Fastställande av antal revisorer och ersättare
21. Val av revisor och ersättare
22. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
23. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
24. Styrelseförslag
25. Motioner
26. Övriga ärenden
27. Föreningsstämmans avslutning

§ 9 Styrelse
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan föreningsstämmorna. Styrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar, i enlighet med föreningsstämmans beslut och i överensstämmelse med eventuella avtal föreningen har med företag, organisationer och offentliga verksamheter.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare minst en ledamot samt minst en ersättare. Mandattiden för ledamot är två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år. Mandattiden för ordförande och ersättare är ett år. Mandattiden sträcker sig till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Ersättare har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och eventuella andra funktionärer. Styrelsen beslutar om adjungeringar och delegationsordning. Styrelsen tillsätter eventuella arbetsutskott och kommittéer samt fastställer instruktioner för dessa. Ständigt adjungerad person har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen.

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Styrelsen är beslutsför, då över hälften av ledamöterna, eller ersättare för dessa, är närvarande.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller en tredjedel av ledamöterna så begär. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Ordföranden kallar till sammanträde minst fjorton dagar före sammanträdet. Kallelse och föredragningslista ska i god tid före sammanträdet skickas till styrelsens ledamöter, ersättare och ständigt adjungerade personer. Styrelsens möten ska protokollföras.

Styrelsen kan hålla sammanträde per capsulam. Sammanträdet hålls då genom att ärendet, samt de kommentarer och förslag ledamöterna har till ärendet, skickas som elektroniskt meddelande till styrelsens ledamöter, ersättare och ständigt adjungerade personer. Om en tredjedel av ledamöterna motsätter sig att ärendet avgörs per capsulam, måste ärendet avgöras genom sammanträde, där full interaktivitet mellan ledamöterna är möjlig.

Styrelsen ska varje år avge en årsberättelse bestående av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, som ska innefatta resultaträkning och balansräkning.

§ 10 Revisor
Föreningsstämman utser minst en revisor och minst en ersättare. Mandattiden är ett år och sträcker sig till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

Revisorn ska, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska föreningens årsberättelse och förvaltning.

Revisorn ska för varje räkenskapsår avge en revisionsberättelse till föreningsstämman. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast fjorton dagar före föreningsstämman. Revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig för medlemmarna senast sju dagar före föreningsstämman.

§ 11 Valberedning
Föreningsstämman utser en valberedning på minst en ledamot.

Mandattiden är ett år och sträcker sig till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen föreslår personer till samtliga val utom val av valberedning. Valberedningen utgör även valberedning för styrelse och andra funktionärer i av föreningen helägt företag.

Valberedningen ska före föreningsstämma överlämna sitt förslag till styrelsen.

§ 12 Firmateckning och räkenskaper
Föreningens firma tecknas av den eller de personer, inom eller utom styrelsen, som styrelsen förordnar.

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

Föreningens räkenskaper ska föras i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen.

Uppkommen vinst ska balanseras i ny räkning. Överskott får inte utdelas till medlemmarna.

Styrelsen ska senast fyrtiotvå dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna föreningens årsberättelse samt övriga för revisionen erforderliga handlingar till revisorn.

§ 13 Ansvar
Föreningen ansvarar med sin egen förmögenhet för samtliga föreningens åtaganden, förbindelser och skulder, som behörig företrädare ingår i föreningens namn. Medlemmar har inte, utöver vad som kan följa av lag eller annan förpliktande förordning, något betalningsansvar för föreningens skulder eller andra förpliktelser.

Föreningen äger, oaktat ovanstående bestämmelse, alltid rätt att söka erhålla skadestånd från medlem, som genom att överträda sin behörighet eller befogenhet att rättshandla å föreningens vägnar, eller på annat sätt genom vårdslöshet, förorsakat föreningen skada.

§ 14 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att förslag till ändring upptagits i kallelsen till föreningsstämman och tillställts medlemmarna.

Beslut om stadgeändring ska fattas med minst fyra femtedels majoritet vid en ordinarie föreningsstämma eller med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie.

§ 15 Upplösning
Om förutsättningarna för verksamheten upphör, ska styrelsen vidta åtgärder för att inställa verksamheten.

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst en ska vara ordinarie. Vid vardera föreningsstämma ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade godkänna beslutet. Kallelse till den senare föreningsstämman får inte ske, förrän justerat protokoll från den första föreningsstämman föreligger.

Vid upplösning ska föreningens tillgångar överlämnas till juridisk person, som har syfte och verksamhet som så långt möjligt överensstämmer med föreningens syfte och verksamhet.

Stadgarna antagna den 11 december 2012 på konstituerande föreningsstämma med Destination Glada Hudik och reviderad på ordinarie föreningsstämma den 13 april 2016.